Elevhälsan

Elevhälsa - Hela skolans ansvar

Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan. 

I skollagen tydliggörs att elevhälsan som tvärprofessionellt team främst ska arbeta förebyggande och hälsofrämjande. Rektor behöver se till att elevhälsans samlade kompetens tas tillvara tidigt i det vardagliga arbetet. Genom att organisera för samverkan mellan elevhälsan, lärare och övrig skolpersonal kan elevhälsans arbete bidra till att skapa miljöer som främjar elevernas lärande, utveckling och hälsa.

Arbetet med elevhälsa innebär en hög grad av samverkan mellan den samlade elevhälsan, lärare och övrig personal i skolan. Skollagen, kap 2 25§, sätter sambandet mellan hälsa och lärande i fokus genom att koppla den samlade elevhälsan till skolans uppdrag. Alla som arbetar i skolan ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

I vårt dagliga arbete förhåller vi oss bla. till Skollag, Skolverkets styrdokument, nationella Skolinspektionsrapporter samt, bakomliggande forskning på området - Här sammanfattat och väl formulerat i skriften Ur; Hälsa för lärande – Lärande för hälsa, Skolverket 2019.

I praktiken innebär ett hela skolan-perspektiv, det vill säga att hälsofrämjande och förebyggande arbete är allas ansvar, att arbetsformerna kring extra anpassningar och särskilt stöd behöver utvecklas i riktning mot tidiga förebyggande insatser. Elevhälsans olika kompetenser behöver vara delaktiga i arbetet i ett tidigt skede, till exempel planeringen tillsammans med lärare och arbetslag, men också i det generella hälsofrämjande arbetet för att utveckla skolan som verksamhet – inte bara när problem eller svårigheter uppstått eller är på väg att uppstår. 

Så som det är formulerat i styrdokumenten är det hälsofrämjande och förebyggande arbetet ett gemensamt ansvar som inte enbart är begränsat till elevhälsopersonal. Arbetet sträcker sig in i alla delar av skolans verksamhet. Arbetet ska genomsyra hela organisationen och all personal ska vara involverad och samverka, utifrån ett hela skolan-perspektiv. Skolan ingår också i en lokal kontext i form av ett närsamhälle, vars förutsättningar och livsvillkor, till exempel i form av socioekonomiska faktorer, påverkar det hälsofrämjande och förebyggande arbetets inriktning.

Förebyggande arbete handlar om att minska risken för ohälsa och skapa förutsättningar för elevernas måluppfyllelse och en bra framtid. Målet med det förebyggande arbetet är att minska riskfaktorers inflytande över individen och samtidigt stärka skyddsfaktorerna. Planeringen av det förebyggande arbetet utgår från kunskapen om vad som orsakar ohälsa, och vilka miljöfaktorer som kan leda till ohälsa eller svårigheter med att nå utbildningens mål.

EHT:s strävan och målsättningen är att arbetssätten kring eleverna på vår skola ska utgå från att vara hälsofrämjande, proaktiva och salutogena. Detta är en process som får ses över tid med tydliga och systematiska kvalitetsavstämningar.

Mentorstema

På skolan har vi övergripande TEMA-perioder med inslag av studiestrategier, likabehandling, hälsa och lärande, motivation osv. Materialet presenteras i en egen mapp med en tillhörande beskrivning och instruktioner till mentorerna. Undervisande lärare kan med fördel ta del av klassernas teman och knyta an till dessa i sin undervisning där det är möjligt. Vi delar upp året i fyra delar (Q1-Q4) som rent tekniskt kommer att styras av de olika APL-perioderna. Det finns mappar för olika årskurser och perioder med material (10-15 min-övningar) Under de inledande veckorna på läsåret jobbar alla klasser igenom Likabehandlings PPT:en. Sedan ligger fokus på studiestrategier och planeringsverktyg under några veckor.

EHT-teamet kommer vid dessa tidpunkter i veckan att vara tillgängliga för förstärkning och vuxen närvaro i klassrummen (rektor fördelar arbetet). Målsättningen med handledningstiden är att hjälpa och stötta mentorerna i arbetet att få eleverna att få saker gjorda. Hemuppgifter, glosor, matematik, grupparbeten osv. ska lockas ur eleverna vid dessa tillfällen. Målsättningen är att med ökad vuxennärvaro stimulera grupperna till ökad trygghet och god studiero.

Närvarofrämjande arbete - Någon som frågar var du är

En stor riskfaktor gällande elevers måluppfyllelse är bristande närvaro. Frånvaro ska alltid behandlas som en indikator på att något inte står rätt till.  Utgå därför alltid ifrån att närvaro är det normala. CSN är tydliga i sitt uppdrag all skolornas administration. Frånvaro ska i första hand utredas, eleven ska stöas och hjälpas och i endast de fall där skolans insatser inte räcker ll för a få eleven åter i studier ska skolan anmäla skolk vidare till CSN. Myndigheten erbjuder e-material som med fördel kan användas förebyggande i undervisningen. “Allas våra pengar” och “Palla skolan” samt, faktablad och bildspel. www.csn.se/partner/hjalper-och-vagleder/gymnasiet.html

Planerad ledighet

Mentor kan ge upp till två dagars ledighet per läsår vid särskilda omständigheter. Rektor kan ge upp till 10 dagars ledighet på ett läsår vid särskilda omständigheter.
Båda kräver att ledighetsansökan lämnas in i god d samt att en Mentor/Rektor godkänt ledigheten (som baseras på måluppfyllelse och närvaro). Ledighet i efterhand kan BARA utföras av rektor vid mycket synnerliga skäl. 

Beviljad ledighet ska alld följas av en plan för hur eleven ska ta igen förlorat skolarbete. Eleven ansvarar för denna plan. 

Rutin vid frånvaro: