Bra att veta

(A-Ö)

Arbete efter gymnasiet- Vad händer sedan?
När du går på Aniaragymnasiets yrkesprogram får du praktisera på väl utvalda arbetsplatser (APL) under din APL-period. Under dina tre år här får du vara ute i arbetslivet hela 18 veckor! Över 80% av våra elever får också sitt första jobb genom de kontakter de skaffar sig under APL. Läs mer om APL nedan.

Adressändring
Ändring av adress, e-post, telefonnummer eller andra ändringar skall du snarast anmäla till expeditionen på telefon 031-13 19 90 eller e-post info@aniaragymnasiet.se.

Allergier
Det är totalförbud mot nötter och mandlar (inklusive livsmedel som innehåller spår av nötter) på alla skolor i Göteborgs kommun vilket också gäller Aniaragymnasiet!
Obs! Du som har allergier måste meddela dessa till mentor så att vi kan beställa specialkost till dig.

Aniaragymnasiets Facebooksida
Vår Facebooksida hittar du på facebook.com/Aniaragymnasiet. Detta är en trevlig informationskanal som ger dig en inblick i vad som händer på skolan. Du kan även bidra själv med material som kan vara av intresse för andra elever!

APL Arbetsplatsförlagt lärande
I Gymnasieskolans yrkesprogram ingår 18 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Under APL- veckorna har du uppgifter som skall göras från de flesta kurser som ingår i programmet. För att kunna genomföra dessa skall du ha handledning av företagets personal. Du får även besök av undervisande lärare vid ett tillfälle under APL-perioden. Dina uppgifter skall redovisas när du kommer tillbaka till skolan. Din insats under den arbetsplatsförlagda perioden och det du presterat i övrigt i kurserna sammanvägs och ligger till grund för det betyg du slutligen får.

Under APL- perioden har du i huvudsak samma arbetstider som företaget. Du får endast i undantagsfall arbeta oregelbunden tid dvs. kvällar, nätter eller helger, och då i syfte att få prova på alla delar av ditt eventuella framtida arbete.

Obs! Skolans redan fastställda lovdagar gäller om du inte kommit överens med din arbetsplats om annat.

Om din "arbetsplats" ligger mer än 2 hållplatser bort får du matersättning (20 kr/dag) som betalas ut i efterskott mot uppvisande av närvarointyg från APL-platsen. Ersättningen betalas ut till ditt bankkonto när du redovisat din närvaro på APL-platsen och fått den godkänd av mentor. Om APL-platsen ligger närmare skolan än 2 hållplatser bort skall du däremot gå till skolan och äta lunch.

Arbetstider/studietider
Gymnasiestudier innebär heltidsstudier som kan jämföras med vanligt heltidsarbete (40 timmar/vecka). Som regel är lektionspassen planerade mellan kl. 9.00 och 17.00. På gymnasiet har du lärarledd undervisningstid c:a 5-6 tim/dag. Dina individuella kursval påverkar i viss utsträckning studietiderna. Om du ligger efter i någon kurs eller är i behov av extra stöd, tar du kontakt med kursansvarig lärare för att stämma av hur du kan nå dina mål för kursen.

Betyg
Betyg sätts alltid efter avslutad kurs. För dig som har fått streck (-) eller F på en avslutad kurs gäller prövning på kursen (se särskilda regler nedan). Du skall uppnå alla kunskapsmål som anges i kursplanen för att få minst E. Alla lärare går igenom betygskraven för varje kurs så att du vet vad som fordras för ett visst betyg. Kursplaner och målbeskrivningar finns tillgängliga i SchoolSoft. På gymnasiet gäller betygsbeteckningarna A-F där F = ej uppnått målet för kursen. Ditt betyg arkiveras i en betygskatalog. På begäran får du utskrift av din studieplan efter åk 1 och åk 2. Fortlöpande information får du dessutom på SchoolSoft. Du har rätt till prövning om du inte har fått betyg (streck) eller fått betyget F. Du har även möjlighet att gå om hela kursen om du inte har fått betyg (streck) eller fått betyget F, om detta är möjligt schematekniskt (beslutas av rektor).

Böcker
Kurslitteratur lånas ut till dig under kursens gång. Det är ditt ansvar att återlämna den i gott skick till undervisande lärare efter det att kursen avslutats. I annat fall får du betala för den efter läsårets slut.

CSN/Frånvaro
CSN är den myndighet som betalar ut studiebidraget till dig. Du får studiebidrag för 10 månader. Skolan är skyldig att rapportera varje månad till CSN hur din frånvaro sett ut under föregående månad. Om du har ogiltig frånvaro som överstiger 4 timmar/ månad, riskerar du att förlora rätten till ditt bidrag. Tänk på att detta även kan påverka din familjs totala ekonomiska situation dvs. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, lärlingsersättning, inackorderingsbidrag och rätten till socialbidrag kan ifrågasättas. För att vara säker på att få studiebidraget måste du alltså undvika ogiltig frånvaro. Vid sjukdom, önskad ledighet eller annan giltig frånvaro skall du meddela skolan så fort som möjligt. Obs! För omyndig elev gäller att målsman anmäler frånvaron! Du kan bara få studiehjälp när du studerar på heltid. Detta innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen.

Datorer
Alla elever på Aniaragymnasiet får låna en personlig bärbar dator under sin studietid. Datorn är ett obligatoriskt arbetsredskap och skall medföras till skolan och lektioner, såvida läraren inte meddelat annat. Villkoren och kontraktet kan du ta del av här.

Demokratiska arbetsformer
Det demokratiska samhället förutsätter att alla blir delaktiga tidigt. Förmågan att tänka kritiskt, att lyssna till andras argument och att ge uttryck för egna åsikter skall stimuleras. Alla har rätt att bli respekterade för den de är. Samspelet mellan vuxna och elever skall ske på jämställda och jämlika villkor. Hur vi arbetar med dessa frågor finns redovisade i Aniaragymnasiets likabehandlingsplan.

Droger
Det är förbjudet att använda, vara påverkad av eller medföra alla slags berusningsmedel och droger på skolan. Vid upptäckt/misstanke kontaktas hemmet, socialkontoret samt FFM (Föräldraföreningen mot narkotika). Den elev som vid provtagning visar positivt avstängs från skolan omedelbart och får inte återkomma förrän provet är negativt. Om det bekräftats att en elev har missbrukat berusningsmedel/ droger gör skolan också alltid en anmälan till sociala myndigheter. Läs mer i Aniaragymnasiets alkohol- och drogpolicy.

Elevhäloteamet (EHT)
Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande förutsätter varandra. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.
Läs mer om hur vi jobbar med elevhälsan på skolan här.

Elevråd
Elevrådet är elevernas möjlighet att påverka det som sker på skolan. Ordförande väljs för varje läsår. Elevrådet skall främst arbeta förebyggande för att motverka kränkningar och öka studiero och trygghet på skolan. Elevrådet når du på elevrad@aniaragymnasiet.se

Elevskyddsombud
Elevskyddsombud skall utses läsårsvis. De har till uppgift att hjälpa till att säkerställa den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på skolan.

Entreprenöriellt lärande
Skolan skall ta vara på den kunskap och kompetens som finns i det kringliggande samhället (näringslivet, myndigheter, kulturinstitutioner och organisationer, etc.). Projekt med entreprenöriellt lärande i fokus, där aktuella kurser vävs samman till en helhet, skapas inom ramen för de olika programinriktningarna.

Expedition
Expeditionen nås på telefon 031-13 19 90 och är oftast bemannad 10.00-14.00 måndag-torsdag under skoltid.
E-post: info@aniaragymnasiet.se

Friluftsdagar
Anordnas 2 ggr/läsår och är obligatoriska!

Friskola
Aniaragymnasiet är en friskola. Det innebär i korthet att vi bedriver undervisning enligt de fastställda direktiv som finns i skollagen. Tillåtelse att bedriva undervisning har den som ansökt om och fått detta beviljat av Skolverket. Vi inspekteras av Skolinspektionen, den statliga myndighet som bedriver tillsyn av både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor i hela landet. Du som elev har också skyldigheter gentemot skolan. I korthet innebär det att du är närvarande, tar ansvar för dina studier, deltar aktivt i undervisningen och har ett trevligt uppträdande mot alla.

Försäkringar
Kollektiv olycksfallsförsäkring (Protector) finns för samtliga gymnasieelever inom Göteborgs stads verksamhetsområde. Försäkringen gäller hela dygnet, såväl skoltid, fritid som under den arbetsplatsförlagda delen av din skolgång (APL). Elever som kommer från andra kommuner har i regel likartade försäkringar. För mer information om detta: gå in på Praktikplatsen.se eller kontakta din hemkommun.

Grundläggande behörighet till högskolan
får du automatiskt från vårt Ekonomiprogram och Samhällsvetenskapliga programmet. För Handelsprogrammet gäller att du inför åk 2 & 3 måste välja till ämnena Engelska 6 samt Svenska 3. Går du Hotell- och Turismprogrammet så måste du välja till Svenska 2+3. Du väljer varje år på våren inför nästa årskurs.

Handledare på våra APL- platser
De handledare som tar emot dig på APL och som lärling erbjuds att gå en utbildning via Aniaragymnasiet. Syftet är att de skall få inblick i vad skolan vill och de förväntningar som vi har på dem och arbetsplatsen samtidigt som vi får veta deras tankar och förväntningar på skolan. Allt detta för att du skall få en så bra APL- period som möjligt.

Hemstudiedagar
Hemstudiedagar innebär att du får ett självständigt arbete som skall genomföras hemma och redovisas vid nästa lektionstillfälle i skolan. Det är alltså inte en ledig dag.

Icke godkänt (F)
Om du skulle riskera att inte bli godkänd i en kurs skall du och din vårdnadshavare (om du inte har fyllt 18 år) få reda på det så tidigt som möjligt genom din mentor eller undervisande lärare. Detta sker dels via Skolplattformen, dels via de F-varningar som utgår en gång under höst- respektive vårtermin och dels via personlig kontakt.

Individuella studieplaner
Du skall känna till kursmålen och betygskriterierna och i samråd med läraren sätta personliga mål/betygsmål för varje kurs.

Individuella utvecklingssamtal
De individuella utvecklingssamtalen skall vara noggrant förberedda och väl strukturerade. Syftet är att du skall få hjälp att se din skolsituation i dess helhet för att främja din utveckling. Du skall ha minst ett samtal per termin. Vårdnadshavare till omyndig elev skall alltid inbjudas till utvecklingssamtalet. Det är viktigt att du och din vårdnadshavare också är förberedda inför samtalet. Det är respektive mentor som genomför utvecklingssamtalen och som underlag har han/hon skriftlig information från de andra lärarna. Mentor skall dokumentera när och med vem samtalet skedde. Du har alltid rätt att få kontinuerlig återkoppling på dina kunskaper och framsteg.

Individuellt anpassade arbetsformer
Individuellt anpassade arbetsformer innebär att hänsyn tas till varje elevs kunskapsnivå och uppväxtvillkor. Tydlig instruktion och rätt nivå på de förväntningar vi kan ställa på dig kan förbättra dina studieprestationer avsevärt. Lärarnas ansvar är att skapa lärsituationer för dig utifrån dina förutsättningar och behov. Tillsammans kan ni välja metod i undervisningen. Du skall även få hjälp att bestämma vilket betyg du önskar uppnå. Skolans uppgift är att stödja, stimulera och uppmuntra dig i dina studier och kontinuerligt följa upp att du också lär dig att ta eget ansvar för dina studier.

Inflytande och delaktighet
Du skall garanteras inflytande och delaktighet i skolans arbete. Dina lärare skall ta hänsyn till dina och dina klasskamraters önskemål vid exempelvis kursplanering, elevinlämningar och provdatum.

Inlämningar
Många uppgifter och prov läggs in i kalendern på SchoolSoft. Du behöver ha bra koll på denna kalender för att kunna planera dina studier. Det är mycket viktigt att eleven respekterar angiven deadline och lämnar in sina uppgifter i tid.

KASAM
KASAM är ett begrepp som beskriver skolans pedagogiska idé. KASAM betyder "Känsla av sammanhang" och genomsyrar allt som skolan gör, för att den kunskap du får på skolan skall kännas användbar för dig under såväl skoltiden som i framtiden!

Kopiator
Kopiator finns tillgänglig för skolarbete utanför expeditionen på våning tre, samt i det stora lärarrummet på Kyrkogatan 25.

Kränkande behandling
På skolan är all form av kränkande behandling förbjuden. Trivselregler är framtagna i samarbete med elevrådet. Dessa ses över varje läsår. Du skall vara väl insatt i dessa och känna dig trygg i med hur skolan hanterar mobbing, trakasserier och andra negativa attityder. I Aniaragymnasiets likabehandlingsplan kan du läsa om hur vi arbetar med dessa frågor.

Kurator
Kuratorns kontor finns på våning 3 och finns på skolan på heltid. Kuratorn kontaktas via mentor, EHT eller genom direktbesök.

Kvalitetsredovisning
Finns för skolan. Denna revideras varje år.

Ledighet för elev
Mentor beviljar ledighet upp till 2 dagar i följd. Rektor beslutar om längre ledighet, genom att du lämnar ansökan till mentor. Du kan vara ledig max 5 dagar med bibehållet studiebidrag under ett läsår. Vid ansökan om ledighet utgår mentor/ rektor från dina studieresultat samt din frånvaro under terminen. Om du väljer att ta ledigt trots att du inte blivit bevilja detta, kan ditt studiebidrag bli indraget.

Likabehandlingsplan
Skolans likabehandlingsplan revideras varje år. Klicka här för att läsa den.

Lovdagar 2022- 2023
Jullov: 17/12-2022 – 8/1-2023
Sportlov: Vecka 7 (13 februari – 19 februari)
Påsklov: Vecka 15 (7 april – 16 april)
Studentexamen: 1 juni 2023
Skolavslutning för åk 2 och 3: 9 juni 2023

Lunch
Skollunchen serveras på Kungsportsavenyn 1 i La Venue’s fina lokaler. Se https://www.sleveneleven.se/hur-fungerar-det för aktuell lunchmeny och mer information.

Läkarintyg
Vid sjukfrånvaro längre tid än en vecka i sträck, skall du kunna visa upp läkarintyg. Detta postas eller mejlas till din mentor.

Lärling inom Handel
Lärlingsutbildning går de som är elever inom ett nationellt yrkesprogram. På vår skola heter lärlingsklasserna : HAL 1, HAL 2 och HAL 3. Lärlingar praktiserar 2 dagar per vecka och har skolförlagda studier 3 dagar per vecka under hela skoltiden. Ansökan från åk 9 sker på vanligt sätt via Antagningsnämnden i Göteborg.

Läromedel
Läromedel återlämnas efter avslutad kurs. Ej återlämnade eller skadade böcker får du betala. Om du är under 18 år är målsman betalningsansvarig.

Mentorer
Alla elever tilldelas en mentor under sin studietid vid Aniaragymnasiet. Mentorn skall stödja, stimulera och hjälpa eleven att trivas på Aniaragymnasiet och lyckas med de uppsatta studiemålen. Det är din mentor du i första hand vänder dig till om du behöver övergripande hjälp med din studiesituation (vid frågor kring en specifik kurs vänder du dig till undervisande lärare), inte trivs eller har frågor kring utbildning och skola i stort.

Mobiltelefoner
Skall förvaras i mobilskåp under lektionstid. Enligt direktiv från Skolverket får lärare beslagta mobilerna och annat som bedöms störa lektionsarbetet. Dessa återlämnas efter lektionens slut.

Nationella prov
Genomförs på nationellt bestämda dagar i vissa av kärnämnena. Datum meddelas i god tid före provens genomförande och är obligatoriska! Alla datum är även publicerade på anslagstavlorna på skolan.

Omprov
Omprov sker efter överenskommelse med undervisande lärare.

Provschema
Provschema uppdateras ständigt i Skolplattformens kalender.

Prövning
Om du har fått betyget F eller streck i en kurs har du möjlighet att genomgå en prövning av kursen för att, om du lyckas med prövningen, höja ditt betyg. Det finns två prövningsveckor under året, en på höstterminen och en på vårterminen. OBS! För att du skall få delta måste du först gå på prövningsinformationen några veckor innan det är dags för prövning. Denna regel är till för att du skall hinna läsa in dig på kursen du har F eller streck (-) i.

Rektor
Rektor är Sladja Mijatovic

Rökning
Rökning på skolan är ej tillåtet. Detta gäller även på hela Kyrkogatan utanför skolan.

Sjukanmälan
Vi föredrar om du sjukanmäler dig via SchoolSoft. Om inte detta är möjligt för dig kan du ringa till expeditionen på telefonnummer 031-13 19 90 (ofta telefonsvarare) eller e-posta till info@aniaragymnasiet.se mellan 08.00-12.00. Du måste anmäla dig samma dag som du har insjuknat, samt varje dag tills dess att du blivit frisk igen. Om du är omyndig är det din vårdnadshavare som skall göra sjukanmälan.

Skolhälsovård
Under årskurs 1 kallas alla elever till elevhälsosamtal hos skolsköterskan. Skolsköterskan finns på plats tisdagar och fredagar. Övrig tid nås skolsköterskan via mentor.

Skolkort från Västtrafik
Skolkorten är en värdehandling som du själv ansvarar för. De delas ut från den kommun du är skriven i.

GÖTEBORGS KOMMUN: Korten skickas till din hemadress

LERUMS KOMMUN: Korten delas ut på Lerums kommuns Kundcenter. OBS! Skickas ej per post

KUNGÄLVS KOMMUN: Korten skickas till din hemadress

MÖLNDALS KOMMUN: Korten hämtas på Infocentralen i Stadshuset Mölndal

HÄRRYDA KOMMUN: Korten hämtas på Hulebäck information. Öppet vard 7:30 – 16:00 fred 7:00-15:00. Lunchstängt 12:00-13:00

KUNGSBACKA: Korten delas ut fr.o.m. 20180530 delas ut via Kungsbacka Direkt, Stadsuset i Kungsbacka. Korten inför hösten kommer att skickas hem till er som tillhör i Kungsbacka kommun.

ALE: Korten hämtas på Ale kontaktcenter.

PARTILLE: Korten skickas hem till er.

Till de elever som tillhör kommuner som inte finns med ovan, samt där inte all information finns med: Kommunerna kommer att uppdatera sina sidor löpande med vad som gäller för just dig. Gå gärna in på deras hemsida, så du vet vad som gäller.

Skolkort som förloras/ tappas bort skall omgående anmälas till utlämnaren. Kostnad för borttappat kort kan tillkomma. I väntan på nytt kort får du själv betala din resa!

Skolåret 22/23
Hösttermin: 17 aug -16 dec
Jullov: 17 dec-8 jan
Vårtermin: 9 jan - 9 jun

Skåp
Du får tillgång till ett elevskåp som du antingen delar med en kamrat eller disponerar själv. Skåpet är till för att förvara läromedel i. Du måste själv skaffa ett fungerande hänglås. Skåpet skall tömmas innan du går på sommaruppehåll. Om inte detta sker klipps skåpet upp senast samma dag som skolan slutar och innehållet slängs! Skåpen finns placerade på Kyrkogatan 46 och 25. Skåpen kan komma att öppnas av skolans personal om misstanke finns att eleven förvarar olämpliga saker där. Detta måste du godkänna innan du får ett skåp.

Specialkost
Specialkost erbjuds till dig om du behöver det av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Information om detta ger du till din mentor. Du måste lämna ett intyg som är påskrivet av din vårdnadshavare om du är omyndig.

Specialpedagog
Aniaragymnasiets specialpedagog finns tillgänglig måndagar, tisdagar, torsdagar och fredagar.

Studentexamen 2024
Studentexamen för åk3 firas fredag 31 maj 2024

Adress: Frihamnen 14
Utspring: 11.30-12.00

Studie- och yrkesvägledning
Om du behöver vägledning kring yrkes- eller studieval efter gymnasiet, kan du boka tid hos skolans studie- och yrkesvägledare. Hon hjälper dig även om du går ett program där du skall välja inriktning och då du skall göra dina individuella val inför årskurs 2.

Studiebesök och föreläsningar
Alla studiebesök och föreläsningar som planerats av skolan ingår i din utbildning och är därför obligatoriska. Dessa kan i vissa fall förläggas utanför ordinarie skoltid. Uppgifter om när dessa är inplanerade ges i god tid och påannonseras dels på Skolplattformen, dels av mentor eller kursansvarig lärare.

Studiehandledning/ coachning
För dig som av olika orsaker behöver stöd i något ämne har varje lärare avsatt tid för individuell studiehandledning/coachning.

Systematiskt kvalitetsarbete
Verksamhetsberättelse och plan för det systematiska kvalitetsarbetet hittar du här:
Verksamhetsberättelse 2020-2021 (PDF)
Verksamhetsplan 2021-2022 (PDF)

Telefonnummer
Expeditionen: 031-131990
Lärarrummet vån 4: 031-131994
Lärarrummet på Kyrkogatan 25: 031-131904

Trivselregler
Tillsammans med elevföreningen och elevskyddsombudet fattas beslut om trivselregler för kommande läsår. Syftet med trivselreglerna är att hela skolan skall präglas av arbetsglädje, gemenskap, trygghet och studiero.

Utlandspraktik under APL- perioden
För dig som vill praktisera utomlands under APL- perioden finns det möjlighet att ansöka via vårt Erasmus+ program. Under de kommande läsåren har vi beviljats medel till 12 elever/ år som får chansen att åka till Spanien eller England. Alla elever i åk 2 & 3 från yrkesprogrammen HT och HA kan söka utlands-APL.

Utvecklingssamtal
Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor minst 1 gång per termin. Vårdnadshavare till omyndig elev inbjuds att vara med. Om vårdnadshavare väljer att avstå från att medverka, skall utvecklingssamtalet ändå genomföras med eleven. Utvecklingssamtalens resultat skall alltid dokumenteras av mentor samt delges vårdnadshavare och elev.

Valbara kurser inför åk 2 och 3
De valbara kurserna + de obligatoriska kurserna skall tillsammans utgöra 2500 poäng. Val görs på våren i åk 1 och 2. Byte/eller avbrott från valbara kurser beviljas eller avslås efter noggrann genomgång av mentor och rektor.

Vårdnadshavare
Vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan och att närvara i skolarbetet, efter avtal med mentor/ lärare/ rektor.

Ägare
Aniaragymnasiet är ett fristående gymnasium. Det sker hela tiden en långsiktig analys av verksamheten där målet är en väl fungerande skola med elever som når sina mål. Ägare till skolan är Positivum AB.

Öppet hus
Hösten 2023:
Tisdagen 14 november, 17.30 – 20.00

Våren 2024:
Tisdagen 30 januari, 17.30 – 19.30

Självklart är du också välkommen på andra tider. Ring bara och boka tid på tel 031/13 19 90

Öppettider och lokaler
Våra lokaler finns dels på Kyrkogatan 25 (vån. 2 ), dels på Kyrkogatan 46 (vån. 3-4) Ytterdörrarna är låsta alla dagar. För att kunna komma in i skolans lokaler behöver du en kod som du får när du börjar. Koden fungerar från 8.00 till 17.00 alla skoldagar.