Bra att veta

(A-Ö)

Arbete efter gymnasiet- Vad händer sedan?
När du går på Aniaragymnasiets yrkesprogram får praktisera på väl utvalda arbetsplatser (APL) under din APL-period. Under dina tre år här får du vara ute i arbetslivet hela 18 veckor! Över 80% av våra elever får också sitt första jobb genom de kontakter de skaffar sig under APL. Läs mer om APL nedan.

APL-veckor för åk 1, 2 & 3 (HA-, HT-programmen)
Alla elever som läser yrkesförberedande program har APL under samma veckor. För läsåret 2018-2019 är veckorna ännu inte bestämda.

APL-veckor för åk 1 Ekonomiprogrammet  2018-2019
För läsåret 2018-2019 är veckan ännu inte bestämd.

Adressändring
Ändring av adress, e-post, telefonnummer eller andra ändringar skall du snarast anmäla till expeditionen på telefon 031-13 19 90 eller e-post info@aniaragymnasiet.se.

Allergier
Många är allergiska mot livsmedel, dofter (använd inte parfym) eller djur för att nämna några exempel. Vissa allergier är oerhört allvarliga och kan innebära att luftrör svullnar upp. Exempel på en sådan allergi är nöt- och mandel-allergi. Det är därför totalförbud mot nötter och mandlar (inklusive livsmedel som innehåller spår av nötter) på alla skolor i Göteborgs kommun vilket också gäller Aniaragymnasiet!

Obs! Du som har allergier måste meddela dessa till mentor så att vi kan beställa specialkost till dig.

Aniaragymnasiets Facebooksida
Vår Facebooksida hittar du på facebook.com/Aniaragymnasiet. Detta är en trevlig informationskanal som ger dig en inblick i vad som händer på skolan. Du kan även bidra själv med material som kan vara av intresse för andra elever!

Aniarawebben
Aniarawebben är ett IT-baserat internt kommunikationsredskap för elever, lärare och föräldrar. Här finns all dagsaktuell information. Tänk på att det är ditt eget ansvar att dagligen gå in och kontrollera vad som händer. Med hjälp av Aniarawebben kan du kommunicera på distans med läraren och mentorn, få återkoppling på de arbeten du gjort, få information om vilka moment som återstår för att få ett visst betyg etc. Skolans målsättning är att så mycket kommunikation som möjligt skall ske via Aniarawebben. (www.aniaragymnasiet.se/aniarawebben) Övergripande information om skolan finns här på hemsidan.

APL Arbetsplatsförlagt lärande
I Gymnasieskolans yrkesprogram ingår 18 veckors APL (Arbetsplatsförlagt lärande).

Under APL- veckorna har du uppgifter som skall göras från de flesta kurser som ingår i programmet. För att kunna genomföra dessa skall du ha handledning av företagets personal. Du får även besök av undervisande lärare vid ett tillfälle under APL-perioden. Dina uppgifter skall redovisas när du kommer tillbaka till skolan. Din insats under den arbetsplatsförlagda perioden och det du presterat i övrigt i kurserna sammanvägs och ligger till grund för det betyg du slutligen får.

Under APL- perioden har du i huvudsak samma arbetstider som företaget. Du får endast i undantagsfall arbeta oregelbunden tid dvs. kvällar, nätter eller helger, och då i syfte att få prova på alla delar av ditt eventuella framtida arbete.

Obs! Skolans redan fastställda lovdagar gäller om du inte kommit överens med din arbetsplats om annat.

Om din "arbetsplats" ligger mer än 2 hållplatser bort får du matersättning (20 kr/dag) som betalas ut i efterskott mot uppvisande av närvarointyg från APL-platsen. Ersättningen betalas ut till ditt bankkonto när du redovisat din närvaro på APL-platsen och fått den godkänd av mentor. Om APL-platsen ligger närmare skolan än 2 hållplatser bort skall du däremot gå till skolan och äta lunch.

APT (arbetsplatsträffar) för elever
Eftersom skolan är din arbetsplats skall den också fungera som en sådan. Varje vecka har du därför schemalagd tid för elev-APT. Denna tid är obligatorisk och innehåller alltid viktig information om det som hänt, händer och planeras. Tiden är även avsedd för elevnära frågor såsom exempelvis förslag från elevrådet. Det som diskuteras skall antecknas och följas upp kontinuerligt. Klassen utser med hjälp av ett "rullande schema" ordförande-och sekreterare.

Arbetstider/studietider
Gymnasiestudier innebär heltidsstudier som kan jämföras med vanligt heltidsarbete (40 timmar/vecka). Som regel är lektionspassen planerade mellan kl. 8.30 och 17.00. På gymnasiet har du lärarledd undervisningstid c:a 5-6 tim/dag. Dina individuella kursval påverkar i viss utsträckning studietiderna. Om du ligger efter i någon kurs eller är i behov av extra stöd, tar du kontakt med kursansvarig lärare för att stämma av hur du kan nå dina mål för kursen.

Betyg
Betyg sätts alltid efter avslutad kurs. För dig som har fått streck (-) eller F på en avslutad kurs gäller prövning på kursen (se särskilda regler nedan). Du skall uppnå alla kunskapsmål som anges i kursplanen för att få minst E. Alla lärare går igenom betygskraven för varje kurs så att du vet vad som fordras för ett visst betyg. Kursplaner och målbeskrivningar finns tillgängliga i planeringskorten på Aniarawebben. På gymnasiet gäller betygsbeteckningarna A-F där F = ej uppnått målet för kursen. Ditt betyg arkiveras i en betygskatalog. Du får utskrift av din studieplan efter åk 1 och åk 2. Fortlöpande information får du dessutom på Aniarawebben. Du har rätt till prövning om du inte har fått betyg (streck) eller fått betyget F. Du har även rätt att gå om hela kursen om du inte har fått betyg (streck) eller fått betyget F. Observera att det sistnämnda endast gäller om detta är möjligt schematekniskt (beslutas av rektor).

Böcker
Kurslitteratur lånas ut till dig under kursens gång. Det är ditt ansvar att återlämna den i gott skick till undervisande lärare efter det att kursen avslutats. I annat fall får du betala för den efter läsårets slut.

CSN/Frånvaro
CSN är den myndighet som betalar ut studiebidraget till dig. Du får studiebidrag för 10 månader. Skolan är skyldig att rapportera varje månad till CSN hur din frånvaro sett ut under föregående månad. Om du har ogiltig frånvaro riskerar du att förlora rätten till ditt bidrag. Tänk på att detta även kan påverka din familjs totala ekonomiska situation dvs. flerbarnstillägg, bostadsbidrag, lärlingsersättning, inackorderingsbidrag och rätten till socialbidrag kan ifrågasättas. För att vara säker på att få studiebidraget måste du alltså undvika ogiltig frånvaro. Vid sjukdom, önskad ledighet eller annan giltig frånvaro skall du meddela skolan så fort som möjligt. Obs! För omyndig elev gäller att målsman anmäler frånvaron! Du kan bara få studiehjälp när du studerar på heltid. Detta innebär att du deltar i all verksamhet som ingår i utbildningen.

Datorer
Alla elever på Aniaragymnasiet får låna en personlig bärbar dator under sin studietid. Datorn är ett obligatoriskt arbetsredskap och skall medföras till skolan och lektioner, såvida läraren inte meddelat annat. Villkoren och kontraktet kan du ta del av här.

Demokratiska arbetsformer
Det demokratiska samhället förutsätter att alla blir delaktiga tidigt. Förmågan att tänka kritiskt, att lyssna till andras argument och att ge uttryck för egna åsikter skall stimuleras. Alla har rätt att bli respekterade för den de är. Samspelet mellan vuxna och elever skall ske på jämställda och jämlika villkor. Hur vi arbetar med dessa frågor finns redovisade i Aniaragymnasiets likabehandlingsplan.

Droger
Det är förbjudet att använda droger/vara påverkad av alla slags berusningsmedel. Vid upptäckt/misstanke kontaktas hemmet, socialkontoret samt FFM (Föräldraföreningen mot narkotika). För den som vid provtagning visar positivt avstängs från skolan omedelbart och får inte återkomma förrän provet är negativt. Om det bekräftats att en elev har missbrukat gör skolan också alltid en anmälan till sociala myndigheter. Läs mer i Aniaragymnasiets alkohol- och drogpolicy.

Elevråd
Elevrådet är elevernas möjlighet att påverka det som sker på skolan. Ordförande väljs för varje läsår. Elevrådet når du på elevrad@aniaragymnasiet.se

Elevskyddsombud
Elevskyddsombud skall utses läsårsvis från varje klass. De har till uppgift att hjälpa till att säkerställa den fysiska och psykosociala arbetsmiljön på skolan.

Entreprenöriellt lärande
Skolan skall ta vara på den kunskap och kompetens som finns i det kringliggande samhället (näringslivet, myndigheter, kulturinstitutioner och organisationer etc). Projekt med entreprenöriellt lärande i fokus, där aktuella kurser vävs samman till en helhet, skapas inom ramen för de olika programinriktningarna.

Expedition
Expeditionen nås på telefon 031-13 19 90 och är oftast bemannad 10.00-14.00 måndag-fredag under skoltid.
E-post: info@aniaragymnasiet.se

Friluftsdagar
Anordnas 2 ggr/läsår och är obligatoriska!

Friskola - en ägare utan koncerntillhörighet
Aniaragymnasiet är en friskola. Det innebär i korthet att vi bedriver undervisning enligt de fastställda direktiv som finns i skollagen. Tillåtelse att bedriva undervisning har den som ansökt om och fått detta beviljat av Skolverket. Vi inspekteras av Skolinspektionen, den statliga myndighet som bedriver tillsyn av både kommunala och fristående grund- och gymnasieskolor i hela landet. Du som elev har också skyldigheter gentemot skolan. I korthet innebär det att du är närvarande, tar ansvar för dina studier, deltar aktivt i undervisningen och har ett trevligt uppträdande mot alla.

Försäkringar
Kollektiv olycksfallsförsäkring (Protector) finns för samtliga gymnasieelever inom Göteborgs stads verksamhetsområde. Försäkringen gäller hela dygnet, såväl skoltid, fritid som under den arbetsplatsförlagda delen av din skolgång (APL) Elever som kommer från andra kommuner har i regel likartade försäkringar. För mer information om detta: gå in på Praktikplatsen.se eller kontakta din hemkommun.

Föräldrar/vårdnadshavare
Föräldrar/vårdnadshavare är alltid välkomna att besöka skolan och att närvara i skolarbetet.

Grundläggande behörighet till högskolan
får du automatiskt från vårt Ekonomiprogram och Samhällsvetenskapliga programmet. För handelsprogrammet gäller att du inför åk 2 & 3 måste välja till ämnena Engelska 6 samt Svenska 3. Går du Hotell- och Turism så måste du välja till Svenska 2+3. Du väljer varje år på våren inför nästa årskurs.

Handledning
Handledning innebär att du kan få extra hjälp av dina lärare när det känns motigt eller svårt. Andra orsaker kan också vara att du varit sjuk men också att du vill fördjupa dig inom en kurs dvs. för dig som vill ha mer utmaningar! Alla elever har 1,5 timmes schemalagd handledning/vecka. Under denna tid ges man som elev möjlighet att arbeta med de kurser/ämnen som man har störst behov av. OBS! Handledningen är obligatorisk.

Handledare på våra APL- platser
Vi har en utbildning för de handledare som tar emot dig på APL och som lärling. Syftet är att de skall få inblick i vad skolan vill och de förväntningar som vi har på dem och arbetsplatsen samtidigt som vi får veta deras tankar och förväntningar på skolan. Allt detta för att du skall få en så bra APL- period som möjligt.

Hemstudiedagar
Ibland inträffar dagar då du inte har lektioner på skolan. Vi kallar det hemstudiedagar. Det innebär att du får ett självständigt arbete som skall genomföras hemma och redovisas vid nästa lektionstillfälle i skolan. Det är alltså inte en ledig dag. Ett exempel på en sådan dag är Bokens dag som anordnas varje år. Syftet med den dagen är att stimulera elevernas läsning.

Icke godkänt (F)
Om du skulle riskera att inte bli godkänd i en kurs skall du och din vårdnadshavare (du som inte fyllt 18 år) få reda på det så tidigt som möjligt. Detta sker dels via Aniarawebben som uppdateras kontinuerlig, dels via personlig kontakt. OBS! Det är ditt ansvar att gå in varje dag och kolla på Aniarawebben! Där kommer det hela tiden upp aktuell information både för dig personligen och allmänt.

Individuella studieplaner
Du skall känna till kursmålen och betygskriterierna och i samråd med läraren sätta personliga mål/betygsmål för varje kurs. En individuell studieplan skall finnas på Aniarawebben och i din elevpärm.

IM Preparandutbildning, (Allmän)
Från och med läsåret 14-15 erbjuder Aniaragymnasiet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan en allmän preparandutbildning. Preparandutbildningen vänder sig till elever som inte har behörighet att söka till gymnasiet utan behöver komplettera sina betyg. För mer information se vår hemsida www.aniaragymnasiet.se eller http://www.sv.se/goteborg

Individuella utvecklingssamtal
De individuella utvecklingssamtalen skall vara noggrant förberedda och väl strukturerade. Syftet är att du skall få hjälp att se din skolsituation i dess helhet och syftet är att främja din utveckling. Du skall ha minst ett samtal per termin. Föräldern/ vårdnadshavare till omyndig elev skall alltid inbjudas till utvecklingssamtalet. Det är viktigt att du och din vårdnadshavare också är förberedda inför samtalet. Det är respektive mentor som genomför utvecklingssamtalen och som underlag har han/ hon skriftlig information från de andra lärarna via Aniara-webben. Mentor skall dokumentera när och med vem samtalet skedde. Du har alltid rätt att få kontinuerlig återkoppling på dina kunskaper och framsteg.

Individuellt anpassade arbetsform
Individuellt anpassade arbetsformer innebär att hänsyn tas till varje elevs kunskapsnivå och uppväxtvillkor. Tydlig instruktion och rätt nivå på de förväntningar vi kan ställa på dig kan förbättra dina studieprestationer avsevärt. Lärarnas ansvar är att skapa lärsituationer för dig utifrån dina förutsättningar och behov. Tillsammans kan ni välja metod i undervisningen. Du skall även få hjälp att bestämma vilket betyg du önskar uppnå. Skolans uppgift är att stödja, stimulera och uppmuntra dig i dina studier och kontinuerligt följa upp att du också lär dig att ta eget ansvar för dina studier.

Inflytande och delaktighet
Du skall garanteras ett reellt inflytande och delaktighet i skolans arbete. Varje klass utser en ordinarie elevföreningsrepresentant samt en ersättare. Varje klass har regelbundna möten då mentor hjälper till med mötesstruktur och mötesanteckningar. Detta kallar vi elev-APT (se ovan under APT)

Inlämningar
Många uppgifter har ett sista inlämningsdatum, en s.k. deadline. Det brukar vara tydligt markerat på Aniarawebben. Du måste följa dessa datum.

KASAM
KASAM är ett begrepp som beskriver skolans pedagogiska idé. Det betyder "Känsla av sammanhang" och genomsyrar allt som skolan gör och den kunskap du får på skolan skall kännas användbar för dig både under skoltiden men också i framtiden!

Kopiator
Finns tillgänglig för skolarbetet.

Kränkande behandling
På skolan är all form av kränkande behandling förbjuden. Reglerna är framtagna i samarbete med elevföreningen. Dessa ses över varje läsår. Du skall vara väl insatt i dessa och känna dig trygg i på vilket sätt skolan hanterar mobbing, trakasserier och andra negativa attityder. Hur vi arbetar med dessa frågor finns redovisade i Aniaragymnasiets likabehandlingsplan.

Kurator
Kurator träffas på skolan på tisdagar, och eftermiddag på onsdagar. Kuratorn kontaktas via mentor eller EHT.

Kvalitetsredovisning
Finns för skolan. Denna revideras varje år.

Ledighet för elev
Mentor beviljar ledighet. Du kan vara ledig max 5 dagar med bibehållet studiebidrag under ett läsår. Villkoret för att du skall beviljas ledighet är först och främst att du inte har någon olovlig frånvaro men även hur dina studieresultat är. F eller streck i ett eller flera ämnen innebär att vi inte beviljar ledighet annat än när det finns extremt angelägna orsaker. Intyg krävs! Observera att om skolan inte beviljar eleven ledighet är målsman ansvarig för att hen får det stöd som behövs för att kunna följa med i studierna efter ledigheten. Studiebidraget kan även bli indraget.

Likabehandlingsplan
Finns för skolan. Denna revideras varje år. Klicka här för att läsa den.

Lovdagar 2018- 2019
Höstlov: v 44
Jullov: 21/12-18 t.o.m. 7/1 -2019
Sportlov: v 7
Påsklov: v 16
Lovdagar:
Studentexamen: 7/6 -2019
Skolavslutning för åk 2 och 3: 13/6 -2019

Lunch
Skollunchen serveras på Kungsportsavenyn 1 i La Venue’s fina lokaler. Se www.sleveneleven.se/lunchmeny för aktuell lunchmeny och mer information.

Lärling inom Handel
Lärlingsutbildning går de som är elever inom ett nationellt yrkesprogram. På vår skola heter lärlingsklasserna : 1 HAL , 2 HAL och 3 HAL. Utbildning har 2 dagars praktik och 3 dagars teori under hela skoltiden. Ansökan från åk 9 sker på vanligt sätt via Antagningsnämnden i Göteborg.

Läromedel
Läromedel återlämnas efter avslutad kurs. Ej återlämnade eller skadade böcker får du betala. Om du är under 18 år är målsman betalningsansvarig.

Mentorer 2018-2019
Information kommer efter skolstarten HT-2018

Mitterminskonferens
Innebär att det sker en grundlig genomgång av dina studieresultat och skolsituation. Dessa genomförs 1 gång/termin. Efter denna genomlysning av dina studieresultat får du ett utvecklingssamtal med din mentor.

Mobiltelefoner
Skall förvaras i mobilskåp under lektionstid. Enligt direktiv från Skolverket får lärare beslagta mobilerna och annat (ex Mp3 spelare) om de bedöms störa lektionsarbetet. Dessa lämnas till expeditionen och återlämnas vid skoldagens slut.

Nationella prov
Genomförs på nationellt bestämda dagar i vissa av kärnämnena. Datum meddelas i god tid före provens genomförande och är obligatoriska! Alla datum är även publicerade på anslagstavlorna på skolan.

Omprov
Omprov sker efter överenskommelse med undervisande lärare.

Provschema
Provschema uppdateras ständigt på Aniarawebbens kalendarium.

Prövning
Prövning innebär att du, om du fått betyget F eller streck i något ämne, har möjlighet att genomgå en prövning på hela eller delar av en kurs. Det finns två prövningsveckor under året: Veckorna 48 (ht 2017) och v.20 (vt 2018). OBS! För att du skall kunna få ett lyckat resultat måste du anmäla dig skriftligen senast 10 veckor innan prövoveckorna. Detta görs på särskild länk på Aniarawebben OBS! Denna regel är till för att du skall hinna läsa in dig på ett ämne du har F eller streck (-) i. Du anmäler dig på Aniarawebben. Se särskild flik!

Reducerat program enligt Gy 11
För dig som har uppenbara problem att få ett gymnasiebetyg som innefattar 2500 p finns möjlighet att få ett s.k. Reducerat program. Det innebär i korthet att du kan välja bort 250 p. Men, innan detta görs skall alla andra möjligheter vara uttömda. Reducerat program planeras i samråd med EHT, mentor. Rektor beslutar.

Rektor
Rektor är Mikael Skjerdahl

Rökning
Rökning på skolan är ej tillåtet. Detta gäller även hela Kyrkogatan . Du som röker hänvisas till de papperskorgar med askfat på locket som finns utplacerade på Östra Hamngatan. Obs. Du, som är under 18 år måste kunna uppvisa att din vårdnadshavare tillåter att du röker under skoltid. Dessa regler har vi bara för att hjälpa dig att inte börja röka eller att sluta.

Schema
Är indelat i 2 block under läsåret.
Block 1 höstterminen
Block 2 vårterminen
(Under APL – perioden blir det nytt schema för EK, SA + HAL).
Vid byte av block får du ett nytt schema.

Sjukanmälan
Sker till exp. 031-13 19 90 (Ofta telefonsvarare) eller via mail till info@aniaragymnasiet.se mellan 08.00-12.00 . Du måste anmäla dig samma dag som du insjuknat samt varje dag till dess att du blivit frisk igen. Om du är omyndig gäller att målsman skall göra sjukanmälan.

Sjukintyg
Skolan har rätt att begära in sjukintyg vid längre frånvaro. Detsamma gäller om en elev är borta oroväckande mycket från lektionerna. Du kommer även att kontaktas av skolsyster för ett samtal.

Skolguide
Skolguider kallar vi de elever som visar upp skolan för besökare i olika sammanhang. Detta är till exempel under Öppet hus dagarna, Niornas gymnasiedag eller under gymnasiemässan.

Skolhälsovård
Vi erbjuder hälsovård enligt gällande regler. Det innebär att du bereds tillfälle att genomgå en allmän hälsokontroll. Skolsköterskan finns på skolan tisdagar och fredagar. Däremellan nås skolsköterskan via mentor.

Skolinspektion
Skolverket genomför regelbundet inspektion för att kontrollera att Aniaragymnasiet följer de lagar och förordningar som styr skolan. Resultatet av dessa protokollförs och finns tillgängliga att läsa för dem som är intresserade. Gå in på www.skolinspektionen.se och sök på Aniaragymnasiet (2011) om du vill ta del av skolinspektionens protokoll.

Skolkort från Västtrafik
Skolkorten är en värdehandling som du själv ansvarar för. De delas ut från den kommun du är skriven i.

GÖTEBORGS KOMMUN: Korten skickas till din hemadress

LERUMS KOMMUN: Korten delas ut på Lerums kommuns Kundcenter. OBS! Skickas ej per post

KUNGÄLVS KOMMUN: Korten skickas till din hemadress

MÖLNDALS KOMMUN: Korten hämtas på Infocentralen i Stadshuset Mölndal

HÄRRYDA KOMMUN: Korten hämtas på Hulebäck information. Öppet vard 7:30 – 16:00 fred 7:00-15:00. Lunchstängt 12:00-13:00

KUNGSBACKA: Korten delas ut fr.o.m. 20180530 delas ut via Kungsbacka Direkt, Stadsuset i Kungsbacka. Korten inför hösten kommer att skickas hem till er som tillhör i Kungsbacka kommun.

ALE: Korten hämtas på Ale kontaktcenter.

PARTILLE: Korten skickas hem till er.

Till de elever som tillhör kommuner som inte finns med ovan, samt där inte all information finns med: Kommunerna kommer att uppdatera sina sidor löpande med vad som gäller för just dig. Gå gärna in på deras hemsida, så du vet vad som gäller.

Skolkort som förloras/ tappas bort skall omgående anmälas till utlämnaren. Kostnad för borttappat kort kan tillkomma. I väntan på nytt kort får du själv betala din resa!

Skolåret
HT 2018: Höstterminen startar 20 augusti med upprop för ÅK1 kl 10.00 (ÅK2+3 börjar kl 13.00)
VT 2019: Vårterminen börjar 8 januari
Studentexamen är: 7 juni 2019

Skriftlig information
Du och, om du är omyndig, dina vårdnadshavare får hela tiden skriftlig information via Aniarawebben där dina studieresultat dokumenteras fortlöpande. I samband med att du börjar på skolan får du och de också en egen inloggningskod till Aniarawebben. Om du inte fyllt 18 år: Den skall du också informera din målsman om

Skyddsombud (elever)
Elevernas Skyddsombud väljs för det kommande läsåret under hösten.

Skåp
Du får tillgång till ett elevskåp som du antingen delar med en kamrat eller disponerar själv. Skåpet är till för att förvara läromedel i. Du måste själv skaffa ett fungerande hänglås. Skåpet skall tömmas innan du går på sommaruppehåll. Om inte detta sker klipps skåpet upp senast samma dag som skolan slutar och innehållet slängs! Skåpen finns placerade på Kyrkogatan 46 och 25. Skåpen skall kunna öppnas av skolans personal om misstanke finns att eleven förvarar olämpliga saker där. Detta måste du godkänna innan du får ett skåp.

Specialkost
Specialkost erbjuds till dig om du behöver det av medicinska, religiösa eller etiska skäl. Informationen om detta ger du till din mentor. Du måste lämna ett intyg som är påskrivet av din vårdnadshavare.

Specialpedagog
Vi har specialpedagog heltidsanställd på skolan.

Studentexamen
Studentexamen är den 7 juni 2019

Studie- och Yrkesvägledning
På Aniaragymnasiet har vi en lärare som särskilt är avdelad för uppgiften att hjälpa dig att hitta bland alla de sökmotorer som finns på nätet. Hennes namn är Marlene Svanström och arbetar tisdagar med denna uppgift.

Studiebesök och föreläsningar
Alla studiebesök och föreläsningar som planerats av skolan ingår i din utbildning och är därför obligatoriska. Dessa kan i vissa fall förläggas utanför ordinarie skoltid. Uppgifter om när dessa är inplanerade ges i god tid och påannonseras dels på Aniarawebben, dels på elev- APT.

Studiehandledning/ coachning
För dig som av olika orsaker behöver stöd i något ämne har varje lärare avsatt tid för individuell studiehandledning/coachning.

Telefonnummer
Expeditionen: 031-131990
Lärarrummet vån 4: 031-131994
Lärarrummet på Kyrkogatan 25: 031-131904

Trivselregler
Tillsammans med elevföreningen och elevskyddsombudet fattas beslut om trivselregler för kommande läsår. De utarbetas enligt följande: Mentor ansvarar för att alla grundläggande regler diskuteras på elev- APT. Därefter förs synpunkterna och åsikterna till elevföreningen som slutligen fastställer reglerna. Syftet med trivselreglerna är att hela skolan skall präglas av arbetsglädje, gemenskap, trygghet och studiero.

Utlandspraktik under APL- perioden
För dig som vill praktisera utomlands under APL- perioden finns det möjlighet att ansöka via vårt Erasmus+ program. Under de kommande läsåren har vi beviljats medel till 12 elever/ år som får chansen att åka till Spanien eller England. Vi letar även APL- platser i Frankrike. Söka praktik utomlands kan alla elever i åk 2 & 3 från yrkesprogrammen HT och HA.

Utvecklingssamtal
Varje elev har utvecklingssamtal med sin mentor, minst 1 gång per termin. Föräldrar till omyndig elev inbjuds att vara med. Om förälder väljer att avstå från att medverka eller ej hörs av, skall utvecklingssamtalet ändå genomföras med eleven. Utvecklingssamtalens resultat skall alltid dokumenteras av mentor samt delges föräldrar och elev.

Utvärdering och återkoppling
Kursmålen skall vara tydliga för dig. Uppföljning och utvärdering av arbetssätt och arbetsformer sker utifrån ett individ- och grupp- perspektiv. Du skall ha inflytande över hur detta sker. Vid
bedömning av dina kunskaper skall du ges möjlighet att välja utvärderingsformer beroende på dina individuella förutsättningar. Tid för reflektion och analys skall avsättas för att utvärdera arbetssätt och individuella prestationer. Vi har fasta utvärderingsveckor under läsåret. Dessa infaller dels när halva kurstiden förflutit och när de avslutats.

Valbara kurser inför åk 2 och 3
De valbara kurserna + de obligatoriska kurserna skall tillsammans bli 2500 poäng. Val görs på våren i åk 1 och 2. Byte/eller avbrott från valbara kurser beviljas eller avslås efter noggrann genomgång av mentor och rektor. Det viktiga är att du får de poäng du vill ha.

Ytterkläder
Aniaragymnasiet strävar efter att göra dig beredd inför framtida arbetsliv. Vi utgår hela tiden ifrån att skolan också är en arbetsplats för dig. Inga ytterkläder bör därför förekomma i lektionssalen eller under den tid som du äter skollunch.

Ägare
Aniaragymnasiet är ett fristående gymnasium. Det sker hela tiden en långsiktig analys av verksamheten där målet är en väl fungerande skola med elever som når sina mål. VD är Arian Faily och ägare är Positivum AB.

Öppet hus för åk9
Hösten 2018:
lördag den 20 oktober kl. 12.00-15.00

Självklart är du också välkommen på andra tider. Ring bara och boka tid på tel 031/13 19 90

Öppettider och lokaler
Våra lokaler finns dels på Kyrkogatan nr 25 (vån. 2 ) dels på nr 46 (vån. 3-4) Ytterdörrarna är låsta alla dagar. För att kunna komma in i skolans lokaler behöver du en kod som du får när du börjar här. Koden fungerar från 7.30 till 16.30 alla skoldagar. Däremellan är porten låst.