Skolhälsovård

Skolhälsovården på ANIARAgymnasiet

Skolhälsovården inom ANIARAgymnasiet arbetar förebyggande.

Den är till för att följa elevernas utveckling, för att bevara och förbättra deras kroppsliga och själsliga hälsa och för att verka för sunda levnadsvanor.

Skolsköterska

Välkommen till skolsköterskan på ANIARAgymnasiet. Jag har till uppgift att arbeta hälsofrämjande, men kan även hjälpa dig med enklare sjukvårdinsatser. Skolhälsovården följer de lagar och förordningar som styr all hälso- och sjukvård.

Bra att veta om skolhälsovården

• Inom skolhälsovården har vi lagstadgad tystnadsplikt, vilket innebär att vi inte utan ditt medgivande får föra vidare sådant som du anförtror oss. Vissa undantag finns dock, t.ex. kännedom om övergrepp.
• Jag ingår i skolans kristeam.
• Jag ingår i EHT (elevhälsoteamet).
• I mina arbetsuppgifter ingår också att arbeta med mobbningsfrågor.

Du kan besöka mig på tisdagar och fredag samt kontakta mig via e-post

Kurator

Under gymnasietiden kan du hamna i situationer och stämningslägen som man på egen hand har svårt att reda ut. Hos skolkuratorn kan du som elev söka samtalsstöd för alla sorts frågor.

Det kan handla om skoltrötthet, nedstämdhet, självbild, konflikter, stressrelaterade frågor, studieekonomi och egentligen det mesta. Tillsammans försöker vi reda ut frågeställningen eller det som upplevs som svårt.

Kuratorn ingår i EHT (elevhälsoteamet) tillsammans med skolsköterskan, och har tystnadsplikt.
Du kan kontakta kuratorn via din mentor eller EHT.

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet (EHT) består av skolkurator, skolsköterska, specialpedagog, SYV, mentor, rektor.
EHT har regelbundna träffar och skall fungera som ett stöd i elevarbetet på skolan.
Mötena dokumenteras efter särskild mall.

Skolpräst

Skolan har en skolpräst knuten till Domkyrkoförsamlingen.
Skolprästens uppgift är att fungera som stöd i svåra situationer, vara

Krisgrupp

Krisgruppen på ANIARAgymnasiet skall vara den första ”hjälpen” i en akut krissituation.
Krisgruppen fungerar även i det förebyggande mobbingarbetet. (Se även A – Ö)