Specialpedagog

Jag heter Ann-Sofie Sjöberg och arbetar som specialpedagog på Aniaragymnasiet. Har du som elev eller förälder funderingar eller frågor som du tror att jag kan svara på är du välkommen att kontakta mig antingen per telefon eller mail.

Vad gör då jag som specialpedagog?
Som specialpedagog arbetar jag utifrån en helhetssyn på den studerande och är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen. Min huvudsakliga uppgift är därför att bevaka att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till.

En specialpedagog:

  • genomför en pedagogisk kartläggning kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
  • deltar även i planeringsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd samt anpassar metoder och material därefter.
  • undervisar elever med särskilt komplicerad inlärningssituation och vid behov tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.
  • samarbetar med lärare och mentorer för att skapa en bra inlärningssituation.
  • kan vara delaktig i föräldrakontakter

Ibland uppstår behov som ligger utanför skolan att lösa. Då kan jag som specialpedagog hjälpa till att slussa vidare till rätt person.

Verksamhet
I början av första året diagnostiseras alla elever beträffande läs- och skrivfärdigheter. Elever med ett lågt resultat fångas upp i ett tidigt skede och stödåtgärder erbjuds för att underlätta skolarbetet.

Syftet med diagnostiseringen är:

  • att snabbt kunna upplysa lärare om ev. läs- och skrivsvårigheter och därigenom finna vägar till en positiv lärandemiljö.
  • att informera elever och föräldrar och på så sätt utveckla ett samarbete där eleven blir delaktig i och även tar ansvar för att de egna färdigheterna utvecklas.

Specialpedagog
Ann-Sofie Sjöberg
specialpedagog@aniaragymnasiet.se