Specialpedagog

Vad gör då jag som specialpedagog?
Som specialpedagog arbetar jag utifrån en helhetssyn på den studerande och är ett stöd i skolan för elever som har svårigheter i skolsituationen. Min huvudsakliga uppgift är därför att bevaka att elever i behov av särskilt stöd får den hjälp de har rätt till.

En specialpedagog:

  • genomför en pedagogisk kartläggning kring elevers skolsituation för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer.
  • deltar även i planeringsarbetet kring elever i behov av särskilt stöd samt anpassar metoder och material därefter.
  • undervisar elever med särskilt komplicerad inlärningssituation och vid behov tillhandahåller kompensatoriska hjälpmedel.
  • samarbetar med lärare och mentorer för att skapa en bra inlärningssituation.
  • kan vara delaktig i föräldrakontakter

Ibland uppstår behov som ligger utanför skolan att lösa. Då kan jag som specialpedagog hjälpa till att slussa vidare till rätt person.

Verksamhet
I början av första året diagnostiseras alla elever beträffande läs- och skrivfärdigheter. Elever med ett lågt resultat fångas upp i ett tidigt skede och stödåtgärder erbjuds för att underlätta skolarbetet.

Syftet med diagnostiseringen är:

  • att snabbt kunna upplysa lärare om ev. läs- och skrivsvårigheter och därigenom finna vägar till en positiv lärandemiljö.
  • att informera elever och föräldrar och på så sätt utveckla ett samarbete där eleven blir delaktig i och även tar ansvar för att de egna färdigheterna utvecklas.